Uncategorized

108 Names (Ashtothra) of Sri Sadasiva Brahmendral

108 Names  (Ashtothra) of Sri Sadasiva Brahmendral 

अखण्ड परिपूर्ण सच्चिदानन्द सद्गुरु सदाशिवब्रह्मेन्द्र सिस्वत्यवधूतस्वाशिनाां

अष्टोत्तिितनािावश िः

ॐ ओंकाराय नम:

ॐ तारकाय नम:

ॐ सूक्ष्माय नम:

ॐ प्रणवाय नम:

ॐ सववगोचराय नम:

ॐ दिव्याय नम:

ॐ एकाक्षराय नम:

ॐ शुभ्राय नम:

ॐ दनमवलाय नम:

ॐ अव्याय नम:

ॐ सत्याय नम:

ॐ दनरत्ययाय नम:

ॐ िेवाय नम:

ॐ दवश्वव्यादिने नम:

ॐ प्रिञ्चकाय नम:

ॐ दवष्णवे नम:

ॐ ब्रह्मणे नम:

ॐ दशवाय नम:

ॐ धात्रे नम:

ॐ दवश्वकत्रे नम:

ॐ जगि्गुरवे नम:

ॐ स्रष्ट्रे नम:

ॐ िालदयत्रे नम:

ॐ गोप्त्रे नम:

ॐ वेिकत्रे नम:

ॐ आगमाकृतये नम:

ॐ वेिान्तवेध्याय नम:

ॐ दनलयाय नम:

ॐ िैवताय नम:

ॐ भवनाशकाय नम:

ॐ अकारादिक्षकारांतमातृकावणव वाचकाय नम:

ॐ आलोचनतिस्सिद्धजगिुत्पदि कारणाय नम:

ॐ इनिावकवातेन्द्रमृत्युधावनकारणाय नम:

ॐ ईश्वरब्रह्मदवष्णूनांरजित्वतमोदभिे नम:

ॐ उमावाणीदवष्णुित्नीशस्सिरूिेण संस्सथिताय नम:

ॐ ऊरुमस्तककणावदिनानांगदव कल्पाय नम:

ॐ ऋक्षाप्रभृदतरोगाणामालयानाळयादभिाय नम:

ॐ ऋदिवृन्दसहस्राणांज्ञानमोक्षप्रिायकाय नम:

ॐ ऋक्षादविुरप्रज्ञानसंिन्नािवगविाय नम:

ॐ लुप्तलुंिकलौिन्मत्रातयप्रदतिािकाय नम:

ॐ एलादिवासनायुििानीयॊत्थानलालसाय नम:

ॐ इश्वयावश्टकभूदयष्ट्दसद्दिुरुिसेदवताय नम:

ॐ ओमादिदनस्सिला􀉉ायमुधवन्म􀉉ायबोदधताय नम:

ॐ औन्नत्यगववसन्नध्ििैत्यकुलघातकाय नम:

ॐ अज्ञानदतदमराण्लुष्ट्जगिाभासिीदिकाय नम:

ॐ आय नम:

ॐ कंजजगिेन्द्रादिसवविैवतकारणाय नम:

ॐ कायवकारणसंघातिेहावासमनोरिाय नम:

ॐ िादिभूतादिभूतात्मने नम:

ॐ गम्यागम्यदवचक्षणाय नम:

ॐ घमवरस्सिप्रभाकत्रे नम:

ॐ बदहमुवििराङ्मुिाय नम:

ॐ चराचरस्वरूदिणे नम:

ॐ छेत्रुछेध्यादििूरगाय नम:

ॐ जप्त्त्वसाहसत्राय नम:

ॐ कावेरीतीरनेरुरूक्षेत्रसमादधथिाय नम:

ॐ दवस्सिन्नांगिुनसंयुिाय नम:

ॐ न्मायशास्त्रिरमप्रवीणाय नम:

ॐ सुलदलतदिव्यकीतवनकत्रे नम:

ॐ योगदसस्सद्धप्रदतिािकदशवयोगिीदिकाग्रन्थदनमावत्रे नम:

ॐ शृङ्गदगरीजगि्गुरुश्रीनृदसंहभारदतस्तुत्याय नम:

ॐ जप्याय नम:

ॐ झदिदतप्रदतिािकाय नम:

ॐ सववज्ञाय नम:

ॐ अदभज्ञावज्ञेयाय नम:

ॐ ष्ट्ंकवास्याय नम:

ॐ अदभवादिताय नम:

ॐ दनष्ठुराकृदिसंिृिाय नम:

ॐ डंभेतरदवशेदिताय नम:

ॐ ढक्कादननािसंिृताय नम:

ॐ प्रादणत्राणिरायणाय नम:

ॐ तरुणारुणसंिीप्तजिामण्डलमस्सण्डताय नम:

ॐ थिाणवे नम:

ॐ कूिथिलक्षमणे नम:

ॐ िानािानाय नम:

ॐ दवचक्षणाय नम:

ॐ धनादधिसमाराध्याय नम:

ॐ नक्षत्रोडुिमण्डनाय नम:

ॐ िूज्यिूजकिूज्याय नम:

ॐ फलरूदिणे नम:

ॐ दबस्सिनीशतसंिुज्याय नम:

ॐ भयाभयसुकोदविाय नम:

ॐ मयाविाथिािनाधयक्षाय नम:

ॐ यायजूकादिवांदछताय नम:

ॐ रंभावनदवहाररणे नम:

ॐ लावण्यशमनीयिाय नम:

ॐ वन्दारुवन्दनीयाय नम:

ॐ शंकराय नम:

ॐ िडाननौजसहेतवे नम:

ॐ संकस्सल्पतििािविाय नम:

ॐ सवावत्मने नम:

ॐ सववसंििाय नम:

ॐ सववसादक्षणे नम:

ॐ सवविाय नम:

ॐ सववकत्रे नम:

ॐ सववभोक्त्रे नम:

ॐ सवेश्वरदनयामकाय नम:

ॐ सववभूतहृिावासाय नम:

ॐ सवववस्तुस्वरूिकाय नम:

ॐ हव्यकव्यादिभोक्त्रे नम:

ॐ कृिाळजनेश्वराय नम:

ॐ दक्षदतनीरादििवनिसोमशदनिुंकृतये नम:

ॐ शब्दब्रह्मणे नम:

ॐ िरब्रह्मणे नम:

ॐ कायवब्रह्मणे नम:

ॐ ब्रह्मणे नम:

ॐ अिण्डिररिूणवसस्सििानन्दसि्गुरुसिादशवब्रह्मेन्द्रसरस्वत्यवधूतस्वादम्ो नम:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *