Uncategorized

Dakshinamoorthy Dhyana Mantra – Sadasiva Brahmendral

Sri Dakshinamoorthy Dhyana – Sadasiva Brahmendral

vaTasyAdhah kanchitkarakamalachinmudramachalam
niTalAksham sUkshmam munivaragaNAsEvyacharaNam
chidAnandAkAram madanahara mApUrNam amalam
sadA dhyAyE dantah paramasivamAchAryavapusham ( In praise of his Guru) -1 

kailAsashikharE ramie kamanIyamaNi prabhE
vaTadrumataTE nityam nivasantam jagatgurum -2

dakshiNAmurthy mIshAnam dadhatam mouna muttamam
vyAlambitajaTAkOtIghaTitArthakalAdharam -3

phAlabhUtilakIbhUta ruchirAmbhOjalOchanam
kAruNyarasapUraika pUritAkshayugAmbujam -4

shuktikAkArasankAsha karNadvandvapuTOjwalam
maNidarpaNadarpaghna kapOlaphalaka prabham -5

navachampakapushpAbha nAsAdanDavirAjitam
darahAsalasanmugdha mukOnnidrasarOruham -6

dADimIbIjasandOha sandEhadaradAvaLim
bimbasambhramadhikkAri madhurAdhanamanjulam -7

grIvOdArashriyOdasta kambusaubhAghyasantatim
shritakalpalatIbhUta bhujavallI chatushtayam -8

vidyAmudrAkshamAlaika lasatpANiyugAmbujam
vINApusOjwalOddAma karadvandvasarOruham -9

nigUDhajatruvibhrAji vipulOttungavakshasam
AvartanAbhisubhagam trivalIlalitOdaram -10

vishankaTishrONi karabhOrudvayOjwalam
chArujAnuyugam valgu janghAyugalaranjitam -11

gUDhagulphAruNanakha vrAta dIdhitishObhitam
dashAngulIdalOdAra padadvandvasarOruham -12

dakshiNOruparinyasta savyapAdAmbusamudbhavam
apasavyapadAmbhOja bhanjitApasmaram param -13

yOgapaTTAbhirAmam tam yOgibrindanishEvitam
pATIrakundachandrAbha pANDrAngaikabhAsuram -14

chandanAgarukarpUra charchitAvavOjwalam
mandArachampakAshOka mallikAdambabhUshitam -15

taTidvalayasankAsha maNikunDala manDitam
kanakAngadakEyUra hAragraivEyakOjwalam -16

pratyuptadivyamANikya prasphuranmEkhalAvritam
kalinisvanamanjIra padakankaNaranjitam -17

trailOkyAdbhutasaundarya paripAkamanOharam
kandarpakOTilAvanya garvanirvApaNakritim -18

kanjAsanamahEndrAdi kalitAnghrisarOruham
dEvakinnaragandharva samstutOdAravaibhavam -19

sakritprapanna lOkougha sarOruhAdivAkaram
samsArAshIvishAlIDha mritasanjIvanoushadham -20

paramAdvaitavijnAna mahOdadhisudhAkaram
ajnAnadhvAtasantAna mArtAnDOdAramanDalam -21

anantabhavakAntAra dahanOgradavAnalam
mOhAnalalasajwAlA jAlakIlAlasAgaram -22

samsArasaurasantApa santaptOdArabhUruham
panchAksharadalOllAsi praNavAmbujashaTpadam -23

shaTtrishattatvasOpAnasvAtma prAsAdabhUpatim
dakshAdhwaravibhEttAram shikshitAndhakaduhsthitim -24

dAritAntakadaurAtmyam daLitAsura santatim
lIlavIjitakandarpam hAlAhaladharam harim -25

pAlitAkhilabhaktaugham vElAtItaguNarNavam
bhringAvaLIkAlakanTham mangaLAdhAramadbhutam -26

gangAdharam vrishArUDham sangItarasashEvadhim
bhasmOddhULitasarvAngam bhavarOgabhishagvaram -27

bhavAnIbhavanAgamyam bhaktachittApahAriNam
nAsAnchalahitAbjAksham nAgAbharaNabhUshitam -28

vasAnam charma vaiyAghram vairAgyabharamandharam
vINAnAdAnusandhAna vikasadvadanAmbujam -29

vishwAtItasukhAmbhOja vilasadbhramarAgriyam
samsArasarpasandashTa janajAngavikOttamam -30

mahAdEvam mahAtmAnam mahAyOgIshwarEshwaram
shashwataishwaryasampUrNam shankaram lOkashankaram -31

kAraNam jagatAmEka manEkAkArabhAsuram 
kAlatrayAparicchedyam kArakagrAmavarjitam -32

nissImaparamAnanda nijadhAmani sansthitam
nigamAntaika samsiddha shuddhavidyaika gOcharam -33

avidyAkAryanirmuktam avAngmAnasagOcharam
advayAnandavijnAnaghanam paramapAvanam -34

AdimadhyAntarahita apOhitaguNatrayam
avEdyam jagatAm hridya mAntarAntara mavyayam -35

niravadyam nirAbhAsam nishkriyam nirupadravam
nirvikalpam nirATankam nissangam nissamIhitam -36

nistraiguNyaphalam kinchi nnirvANasukhasAgaram
nirdvandvAnanda sandOham asandEham anUpamam -37

nirguNam nishkaLam nityam nirvikAram niranjanam 
nIrAgam nirupAsangam nirahamAram aksharam -38

nishprapancham nirAlambak nirAkAram nirAshrayam
avabOdha rasaikAtmyam dhyAyEt AdimadEshikam -39

==phalasruti==

Iti shrI dakshiNamurthy dhyAnam paramapAvanam
putrapautrAyurArOgyamahAsampatpradAyakam -40

chatushshashTikalAvidyA pradam pApapraNAshanam
aNimAdimahAsiddhividhAnachaturam shubham -41

kshayagulmapramEhAdi vyadhInA mEkabhEshajam
bhaktijnAnaviraktInAm nidAnam muktisAdhanam -42

43 sloka missing

brahmAdidEvavandyAya sarvalOkAshrayAya tE
dakshiNmUrtirUpAya sankarAya namo namah -44

saraNam taruNendu shekharah
saraNam mE girirAjakanyakA
saraNam punarEva tA vubhou
saraNam nAnya dumaipi daivatam -45

iti shri sadAsivEndra saraswati krita DakshiNAmUrthi dhyAnam sampUrNam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *